SK
 • SK
 • EN
Motív
 • Svetlý
 • Tmavý

Žiadosť o poskytnutie dotácie z FPU v roku 2016

1. Základné údaje o projekte a žiadateľovi

1.1 Žiadateľ

Názov žiadateľa: Obec Neporadza
Právna forma žiadateľa: obec
Zriaďovateľ/zákon: 369/1990 Zb.
Sídlo alebo miesto podnikania: Neporadza 108, 913 26 Neporadza
Telefón: 032-6594016
Korešpondenčná adresa: Neporadza 108, 913 26 Neporadza
IČO: 00311821
IBAN: SK90 5600 0000 0006 2834 4001
1. Štatutárny orgán: Marián Kopecký, , starosta obce
Osoba zodpovedná za realizáciu: Mgr. Iveta Mazáňová,
Kontaktná osoba: Bc. Jana Šebáňová, , ekonom@neporadza.sk, 032-6594016

1.2 Zhrnutie projektu

Program: 6.1.3 Akvizícia knižníc
Názov projektu: Revitalizácia knižničného fondu
Začiatok realizácie 01.06.2016
Koniec realizácie 31.10.2016
Miesto realizácie/lokalita Obecná knižnica Neporadza

 

Účel
– akvizícia knižničného fondu

 

Zhrnutie projektu
Obnovenie knižničného fondu so zameraním na krásnu literatúru od súčasných slovenských autorov, odbornú literatúru a knihy písané v cudzom jazyku. Zamerané na vekovú kategóriu deti a mládeže – naučiť deti čítať a navštevovať knižnicu, tým že knižnica ponúkne mladému čitateľovi aktuálnu, zaujímavú a odbornú literatúru. Zvýšiť záujem u čitateľov vekovej kategória nad 50 rokov a seniorov doplnením knižničného fondu v oblasti krásnej literatúry pre dospelých a odbornej literatúry v oblasti zdravia, záhrady a hobby. Cieľom projektu je zvýšenie záujmu obyvateľov obce o čítanie kníh.

 

Celkový rozpočet: 3 300,00 €  
Spolufinancovanie: 300,00 € 9,091 %
Žiadaná podpora: 3 000,00 €  

1.3 Administratívny poplatok:

Výška administratívneho poplatku: 20,00 €
Variabilný symbol: 1661303607
Číslo účtu FPU (IBAN): SK51 8180 0000 0070 0055 0370

2. Charakteristika žiadateľa

Stručný opis doterajších zásadných umeleckých/vedeckovýskumných aktivít, skúseností a úspechov žiadateľa
Obecná knižnica Neporadza sa v súčasnosti zameriava v rámci kultúrno-vzdelávacích aktivít na podporu zvyšovania čitateľského záujmu a čitateľskej gramotnosti u obyvateľov obce so zreteľom na potenciálneho detského používateľa. Deti zo ZŠ Neporadza sa zapojili do čitateľskej súťaže „Čítame s Osmijankom“. Zrealizovali sa besedy pre deti so spisovateľkami M. Demitrovou, E. Tunegovou, G. Futovou a beseda s K. Machovou pre dospelých obyvateľov obce. Pravidelne sa organizujú informačné výchovy zamerané na oboznámenie detských používateľov o knižničnom fonde v knižnici, správaní sa v knižnici, o vzniku a vývoji kníh. Z dôvodu zvyšovania záujmu o čítanie sa uskutočňujú prezentácie o knihách, ktoré sú predmetom mimočítankového čítania.

3. Popis projektu

Výstupy projektu
Zakúpenie odborných kníh pre deti a mládež (encyklopédie, slovníky, knihy zamerané na cudzie jazyky), krásnu literatúru – najmä tituly súčasných slovenských autorov, ktorí píšu pre deti a mládež, obnoviť fond mimočítankovej literatúry pre deti a mládež podľa súčasných potrieb. Zakúpenie krásnej literatúry pre dospelých používateľov so zreteľom na súčasnú slovenskú tvorbu a obnovenie fondu odbornej literatúry v oblasti zdravia, záhradníctva a hobby.
Charakteristika projektu
Obecná knižnica Neporadza potrebuje revitalizovať knižničný fond, vzhľadom na skutočnosť, že obsahuje málo knižničných jednotiek od súčasných slovenských autorov v oblasti beletrie. Staršie tituly sú opotrebované a je potrebné zakúpiť nové. Mení sa aj čitateľský záujem u detí a z toho dôvodu je potrebné obnoviť fond krásnej literatúry pre deti, zvyšuje sa aj záujem o čítanie v cudzích jazykoch. Hlavným cieľom projektu je obnoviť a doplniť knižničný fond o novú produkciu a tým zvýšiť záujem obyvateľov obce o čítanie a návštevnosť knižnice.
Časový harmonogram projektu a projektových aktivít
01.06.2016 – 30.06.2016 – informácia občanov o poskytnutí podpory, prieskum čitateľských potrieb a záujmu formou ankety 01.07.2016 – 31.07.2016 – vyhodnotenie ankety, prieskum medzi kníhkupectvami o najvýhodnejších ponukách 01.08.2016 – 31.08.2016 – zrealizovanie nákupu 01.09.2016 – 31.10.2016 – propagácia zakúpených titulov formou plagátov na obcou vyhradených miestach, reláciami v miestnom rozhlase, prostredníctvom webovej stránky obce.
Cieľové skupiny (popíšte cieľové skupiny projektu a predpokladaný počet jednotlivcov, na ktorých bude mať projekt dopad)
Deti od 7rokov do 15 rokov – 49 Mládež od 16 rokov do 25 rokov – 101 Od 26 rokov do 50 rokov – 289 Od 51 rokov až seniori – 290
Propagácia projektu (popíšte spôsoby propagácie a ako bude propagácia projektu prebiehať
Počas celej doby realizácie projektu budú informácie zverejnené na webovom sídle obce www.neporadza.sk – informácia o poskytnutí podpory, anketový lístok, výsledky ankety, zoznam zakúpených knižných jednotiek. Formou relácii v miestnom rozhlase budú obyvatelia obce oboznámení s poskytnutím dotácie, možnosťou zapojenia sa do prieskumu záujmu čitateľských potrieb formou ankety, výsledkami ankety. Vytvoria sa plagáty, ktoré budú umiestnené na vonkajších priestoroch obce (nástenky, obchody, zástavky).
Dramaturgia, redakčná rada, garant, zoznam účinkujúcich
 

4. Prehľad o poskytnutej minimálnej pomoci (de minimis) z verejných zdrojov SR za posledné tri roky

Rok Poskytnutá podpora z FPU Organizácia (poskytovateľ podpory verejných zdrojov) Suma celkom Spolu
2014 0,00 €   0,00 € 0,00 €
2015 0,00 €   0,00 € 0,00 €
2016 0,00 €   0,00 € 0,00 €
Spolu: 0,00 € Spolu: 0,00 € 0,00 €

5. Rozpočet projektu

5.1 Kalkulácia nákladov

Rozpočtová položka Špecifikácia Rozpočet Žiadané Žiadané v %
Nákup knižničného fondu   3 300,00 € 3 000,00 € 100,000 %
Spolu 3 300,00 € 3 000,00 € 90,909 %

5.2 Predpokladané výnosy

Predpokladané výnosy Výnosy
Spolu: 0,00 €

5.3 Spolufinancovanie

Spolufinancovanie Zdroje Zdroje v %
Verejné zdroje SR 0,00 € 0,000 %
Vlastné zdroje 300,00 € 9,091 %
Spolu: 300,00 € 9,091 %

5.4 Žiadaná podpora celkom

 

Žiadaná podpora celkom: 3 000,00 €
Komentár k rozpočtu, rozpočtovým položkám a výnosom
Finančné prostriedky budú použité na nákup knižného fondu.

6. Čestné vyhlásenie žiadateľa

Ja, dolupodpísaný žiadateľ (štatutárny orgán žiadateľa) čestne vyhlasujem, že:

 1. všetky informácie obsiahnuté v žiadosti o dotáciu a vo všetkých jej prílohách sú úplné, pravdivé a správne,
 2. zabezpečím finančné prostriedky na spolufinancovanie projektu,
 3. mám vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom,
 4. nie je voči mne vedený výkon rozhodnutia (exekúcia),
 5. nemám záväzky voči rozpočtom obcí,
 6. poskytujem, resp. poskytnem súčinnosť v štátnom štatistickom zisťovaní v oblasti kultúry podľa osobitného predpisu, ak som mal, resp. budem mať takú povinnosť,
 7. nie som v konkurze, v reštrukturalizácii ani v likvidácii a nie je proti mne vedené konkurzné konanie ani nebol proti mne zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,
 8. vždy som riadne predložil vyúčtovanie finančných prostriedkov, ak som mal takú povinnosť,
 9. nemám nedoplatky na sociálne poistenie ani nedoplatky na povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie,
 10. nemám nedoplatky na poistnom na verejné zdravotné poistenie,
 11. nemám nedoplatky na príslušnom daňovom úrade,
 12. neporušil som zákaz nelegálneho zamestnávania,
 13. neuchádzam sa o podporu na obsahovo identický projekt v iných programoch, resp. podprogramoch Fondu na podporu umenia v danej výzve.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Súhlasím so správou, spracovaním a uchovávaním všetkých uvedených osobných údajov v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Miesto podpisu     Dátum podpisu     Titul, meno a priezvisko žiadateľa, resp. štatutárneho orgánu     Podpis

 

Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Neporadza je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 5 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

 • Po: 7:30 – 11:30 – 12:00 - 15:30
 • Ut: 7:30 – 11:30 – 12:00 - 15:30
 • St: 7:30 – 11:30 – 12:00 - 17:00
 • Št: 7:30 – 11:30 – 12:00 - 15:30
 • Pi: 7:30 – 11:30 – 12:00 - 14:00