O DHZ Neporadza

Dobrovoľný hasičský zbor Neporadza

Vznik Dobrovoľného hasičského zboru (DHZ) v Neporadzi bol v roku 1919. Do roku 1960 boli v obci dva DHZ nakoľko obec Neporadza vznikla až v roku 1960 zlúčením obcí Bošianska Neporadza a Rožňová Neporadza. Každá z týchto obcí mala svoj DHZ a svoju hasičskú zbrojnicu.

K vzniku prvých DHZ prispel aj vznik prvej Československej Republiky. Preto aj prvými veliteľmi DHZ sa stali účastníci Prvej svetovej vojny, ktorí sa zdraví vrátili domov. Nie je známe ktorí boli prvými, ale tí ktorí sa spomínajú ako velitelia boli:

–          Kopecký Ignác

–          Laššo Štefan

–          Rychtárech Jozef

–          Drevený Michal

–          Laššo Benedikt

–          Fiala Filip a iný o ktorých nevieme.

Po zlúčení obcí do jednej obce Neporadza vznikol aj jeden DHZ, ktorý mal svojho predsedu a veliteľa. Funkciu predsedu od r. 1960 zastávali:

–          Laššo Benedikt

–          Uher Milan

–          Múdry Anton

–          Paška Silvester

–          Laššo František

–          Roháček Ján

–          Katrinec Anton

–          Paška Ladislav

Funkciu veliteľa od roku 1960 zastávali:

–          Fiala Filip

–          Laco Rudolf

–          Laššo Anton

–          Paška Ladislav

–          Kubányi Rastislav

Po vytvorení jedného DHZ nastala zvýšená činnosť, či už v nácviku hasičských družstiev na hasičské súťaže, alebo v prevencii obyvateľstva. DHZ dostal novú hasičskú techniku, hasičské auto a v roku 1969 sa v obci postavila nová hasičská zbrojnica.

V šesťdesiatych a sedemdesiatych rokoch minulého storočia mal DHZ viac hasičských družstiev a to:

–          Družstvo mužov

–          Družstvo žien

–          Družstvo dorastencov

–          Družstvo dorasteniek

–          Družstvo žien

Tieto družstvá sa aktívne zúčastňovali hasičských súťaží, v ktorých dosahovali výborné výsledky.

DHZ sa v obci zapájal i do kultúrnej činnosti obce. Pravidelne pripravoval ukážkové námetové cvičenia v obci, nacvičoval divadelné hry a estrády, ale najmä chránil obec pred požiarmi a živelnými pohromami, za čo patrí všetkým jeho doterajším členom vďaka, lebo mnohokrát riskovali svoje zdravie a životy, čím zachránili majetok a životy iných.

 

Fotogaléria