Zmluvy 2011

Back to list

Details of Dexia Komunál univerzálny úver č. 04/053/09 Dodatok č. 2
Dátum zverejnenia
27. apríla 2012
Súbor na stiahnutie
 dodatok č_ 2 k Zmluve o úvere č_ 04_053_09.pdf
Typ
.pdf
Veľkosť
200 kB
Dodávateľ
Prima banka Slovensko, a.s.
Sídlo: Hodžova 11, 010 11 Žilina
IČO: 31 575 951
IČ DPH: SK2020372541
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 148/L
Objednávateľ
Obec Neporadza
Sídlo: Obecný úrad, 913 26 Neporadza
IČO: 00 311 821
Zastúpený: Marián Kopecký, starosta obce
Číslo účtu: 0628344001/5600
Dátum účinnosti zmluvy
30. apríla 2012
Číslo zmluvy
č. 04/053/09 Dodatok č. 2
Predmet zmluvy
Zmena a doplnenie niektorých ustanovení v Zmluve o úvere č. 04/053/09 zo dňa 25.11.2009.