VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONÚK – zákazka na poskytnutie služieb

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONÚK

zákazka

podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na poskytnutie služieb „Projektová dokumentácia zníženia energetickej náročnosti materskej školy a kultúrneho domu Neporadza.

 

 1. Identifikácia verejného obstarávateľa podľa § 6 ods. 1 písm. b):

Názov:      Obec Neporadza

Sídlo:        91326 Neporadza 108

IČO:         00311821

Kontaktná osoba: Marián Kopecký, starosta obce

Tel.:           0915770650

e-mail:       starosta@neporadza.sk

 1. Miesto dodania predmetu zákazky:

Obec Neporadza, 91326 Neporadza 108

 1. Predmet zákazky:

Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie pre Obec Neporadza. Podrobný opis zákazky je vymedzený v dokumente „Opis predmetu zákazky“, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto výzvy. Prílohy k tejto výzve Vám poskytujeme v editovateľnej podobe na CD.

Predpokladaná hodnota zákazky:

Predpokladaná hodnota budúcich investičných nákladov na obstaranie služieb – vypracovanie projektovej dokumentácie je 12 600 € bez DPH.

 1. Finančný zdroj

Vlastné zdroje obstarávateľa a dotačné zdroje z OP Kvalita životného prostredia 2014 – 2020.

 1. Spoločný slovník obstarávania (CPV):

Hlavný slovník:

71321200-6 – Projektovanie vykurovacích systémov, 71320000-7 – Inžinierske projektovanie, 71314310-8 – Poradenské služby pre oblasť inžinierstva vykurovania budov, 71314300-5- Poradenské služby pre oblasť efektívneho využitia energie, 71314200-4- Riadenie energetiky, 71314000-2- Energetika a súvisiace služby, 71313420-5- Environmentálne normy pre stavby, 71300000-1 Inžinierske služby, 71250000-5- Architektonické a inžinierske služby a dozor

 1. Obchodné podmienky

Zmluva o dielo tvorí prílohu č. 2 tejto výzvy. Zmluvu uzatvorí objednávateľ so zhotoviteľom v lehote viazanosti ponúk.

 1. Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky:

29.2.2016.

      8. Lehota na predkladanie ponúk a spôsob predloženia ponúk:

 • 17.02.2016 do 12:00 hod.
 • doručenie poštou alebo osobne na adresu: Obec Neporadza, 91326 Neporadza 108
 • cenová ponuka sa predkladá v písomnej podobe na predpísanom formulári „Formulár ponuky“, ktorý tvorí prílohu č. 3 tejto výzvy
 • ponuka musí byť doručená v nepriehľadnom vonkajšom obale (napr. nepriehľadná obálka), ktorý musí byť označený „Neotvárať – VO“
 • akceptovaná bude ponuka uchádzača, ktorý predloží najnižšiu ponukovú cenu na predmet zákazky
 • doručená ponuka môže byť zahrnutá do vyhodnotenia len za predpokladu, že jej obsah zodpovedá všetkým podmienkam definovaným vo výzve na predloženie ponúk, obsahuje všetky náležitosti definované vo výzve na predkladanie ponúk a bude predložená v lehote určenej vo výzve na predkladanie ponúk.

 

 1. Dátum a čas vyhodnotenia ponúk:

Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční dňa 17.02.2016 o 13:00 hod.

 1. Zaslanie informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk

Verejný obstarávateľ zašle informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk poštou alebo doručí osobne v termíne do 5 kalendárnych dní odo dňa vyhodnotenia predložených ponúk, t.j. do 22.02.2016.

 1. Kritéria na hodnotenie ponúk:

Najnižšia cena v € s DPH.

 1. Lehota viazanosti ponúk:

Do 29.02.2016

 

V Neporadzi dňa: 09.02.2016

Marián Kopecký

starosta obce

 

Prílohy na stiahnutie vo formáte .pdf:

Príloha č. 1 Opis predmetu zákazky

Príloha č. 2 Zmluva o dielo

Príloha č.3 Formulár ponuky

Prílohy na stiahnutie vo formáte Microsoft Word .doc:

Príloha č.3 Formulár ponuky