Pozvánka na valné zhromaždenie Pozemkového spoločenstva Bošianska Neporadza

Vážený člen Pozemkového spoločenstva Bošianska Neporadza,

výbor pozemkového spoločenstva Vás pozýva na valné zhromaždenie ktoré sa bude konať dňa 21.3.2015 (sobota) o 15,00 hod. v kultúrnom dome v Neporadzi. Prezentácia členov sa uskutoční v kultúrnom dome v Neporadzi v čase od 14,30 hod. do 15,00 hod.

Program Pozemkového spoločenstva so začiatkom o 15,00 hod.

1. Otvorenie a schválenie programu VZ PS.

2. Voľba návrhovej a mandátovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.

3. Správa mandátovej komisie.

4. Kontrola uznesenia z roku 2014.

5. Správa predsedu pozemkového spoločenstva o činnosti spoločenstva a výboru za rok 2014 a plán činnosti na rok 2015.

6. Správa o finančnom hospodárení za rok 2014 a návrh rozpočtu na rok 2015.

7. Správa dozornej rady.

8.Brigády a odmeňovanie výboru a dozornej rady.

9. Schválenie výšky a vyplácania podielov za rok 2014.

10. Diskusia.

11. Návrh a schválenie uznesenia z valného zhromaždenia.

12. Záver.

Vzhľadom na skutočnosť , že Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločenstva a len tento orgán je oprávnený prijímať závažné rozhodnutia je Vaša osobná účasť nevyhnutná. Preto v prípade, ak sa valného zhromaždenia nemôžete osobne zúčastniť, prosíme aby ste za seba splnomocnili niektorého člena Pozemkového spoločenstva.

Vzor splnomocnenia

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *