Stanovy pozemkového spoločenstva Bošianska Neporadza

PRVÁ ČASŤ

Čl. 1

Úvodné ustanovenia

Tieto Stanovy upravujú špecifické majetkové vzťahy vlastníkov podielnikov, spoločnej nehnuteľnosti, ktoré sú dané historicky spoločným užívaním, nedeliteľným, ale podielovým vlastníctvom pozostávajúcim z majetkovej podstaty uvedenej v čl.4 týchto Stanov.

Čl.2

Názov a sídlo spoločenstva

Zhromaždenie rozhodlo o názve spoločnosti podľa § 3 a 4 Zákona o pozemkových spoločenstvách č. 97/2013 (ďalej len zákon) s názvom Pozemkové spoločenstvo Bošianská Neporadza

Čl.3

Predmet a ciele spoločenstva

Spoločenstvo s cieľom racionálne hospodáriť na spoločnej nehnuteľnosti a obstarávať spoločné záujmy spoluvlastníkov podielu vykonáva najmä tieto činnosti:

 • ochrana majetku
 • ochrana lesa pred škodlivou činnosťou
 • pestovanie lesa a pestovaťelskú činnosť v plnom rozsahu
 • ťažbovú činnosť, ťažba dreva a predaj drevnej hmoty
 • zabezpečovanie verejnoprospešných funkcií lesa
 • obstarávanie materiálneho zabezpečovania k týmto činnostiam
 • hospodárne využitie produktov lesa k udržiavaniu, zlepšeniu a zveľaďovaniu terajšieho stavu.

DRUHÁ ČASŤ

PODIELOVÉ SPOLUVLASTNICTVO A SPRÁVA MAJETKU V SPOLOČENSTVE

Čl. 4

Podielové spoluvlastníctvo v spoločenstve

 1. Podielové spoluvlastníctvo spoločnej nehnuteľnosti je nedeliteľné a nemožno ho zrušiť a vysporiadať podľa osobitných predpisov.
 2. Drobením jednotlivých vlastníckych podielov spoločnej nehnuteľnosti nemôžu vznikať vlastnícke podiely s výmerou menšou ako stanovuje zákon a to 100/16400.
 3. Pomer účasti spoluvlastníkov na spoločnej nehnuteľnosti na výkone práv a povinnosti vyplývajúcich zo spoluvlastníckeho práva spoločnej nehnuteľnosti je vyjadrená súčtom alebo veľkosťou ich podielov na spoločnej nehnuteľnosti.
 4. Spoluvlastníci s nevysporiadanými vlastníckymi vzťahmi do skončenia konania pred súdom nie sú členmi spoločenstva.
 5. Podiely spoločnej nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu a podiely neznámych spoluvlastníkov spravuje Slovenský pozemkový fond, ktorý ich nemôže sám užívať ale ich prenajíma spoločenstvu na účely lesného hospodárstva.
 6. Nadobúdateľ vlastníctva podielu spoločnej nehnuteľnosti sa prevodom alebo prechodom vlastníctva stáva členom spoločenstva a vstupuje do práv a povinnosti člena spoločenstva v rozsahu nadobudnutého podielu.
 7. Predaj podielu podľa §9 odsek 7, výbor podá na valnom zhromaždení a do 60 dní po podaní dá písomnú odpoveď.
 8. Majetkom spoločenstva sa rozumie súhrn majetkových hodnôt, ktoré spoločenstvo vlastní a ktoré sú určené na plnenie úloh spoločenstva, slúžia mu a vznikli v súvislosti s užívaním a hospodárením na spoločnej nehnuteľnosti. Spoločenstvo hospodári i s majetkom, ktoré nadobudlo ako príspevok, dar alebo iný príjem. Majetková podstata spoločenstva, na ktorú sa vzťahujú tieto Stanovy, pozostáva z týchto majetkových súčasti:
  • Lesného a pasienkového majetku bývalého Urbariátu, ktoré historicky získali v zmysle zákona č.95/1871 o zavedení všeobecného zákona o pozemkových knihách a zákonného článku XXIX/1886 o zakladaní knihových zložiek a to:
   • a/ Spoločná nehnuteľnosť Bývalý Urbariát, zapísaná na liste vlastníctva (ďalej len LV) č. 806 v celkovej výmere 184,575 ha, z toho lesné pozemky 169,1752 ha. Jeden podiel je 100/16400.
   • b/ Spoločná nehnuteľnosť Súkromné spoločenstvo Kamenná, zapísaná na LV 484  v celkovej výmere 26,4680 ha, z toho lesné pozemky 26,4680 ha – Jeden podiel je 1/104-ina.

  Hospodársku správu majetku vykonáva Zhromaždenie spolupodielnikov a vo vymedzenej pôsobnosti podľa týchto Stanov Pozemkové spoločenstvo Bošianska Neporadza. Odborná správa majetku v zmysle zákona č.183/93 Zb. v znení neskorších predpisov je zverená odbornému lesnému hospodárovi.
  Hospodárskym rokom je kalendárny rok. Dňom 15. januára príslušného roka sa majú uzavrieť zoznamy hmôt, inventúry a peňažného denníka.
  Výbor je povinný hospodáriť podľa plánu hospodárenia schváleného Zhromaždením pre príslušné ročné obdobie.

 9. Podiel člena na výnosoch a majetku určenom na rozdelenie medzi členov spoločenstva sa rozdelí podľa veľkosti jeho vlastníckeho podielu spoločnej nehnuteľnosti. Príjmy Pozemkového spoločenstva Bošianska Neporadza pozostávajú z:
  •  lesnej ťažby a následného predaja drevnej hmoty
  •  ostatné príjmy

  Tieto príjmy sú určené na zveľaďovanie majetku spoločenstva, zabezpečovanie plnenia Programu starostlivosti o les, zabezpečenia správy majetku, vrátane ostatných režijných nákladov ak Zhromaždenie nerozhodne inak. Nevyplatené podiely sa uložia na dobu 3 rokov od platného termínu pre vyplatenie podielov na samostatný účet. Po uplynutí tejto doby budú použité na rozvoj spoločenstva na základe rozhodnutia zhromaždenia.

 10. Spoločenstvo zostavuje za každý rok účtovnú uzávierku. Predstavenstvo spoločenstva predkladá Zhromaždeniu aj návrh na spôsob rozdelenia zisku, prípadne spôsob úhrady straty. Ročnú účtovnú uzávierku a návrh na rozdelenie zisku alebo na úhrady straty si môžu členovia spoločenstva vyžiadať na nahliadnutie vo výbore spoločenstva.
 11. Členmi spoločenstva sa môžu stať len tie fyzické a právnické osoby, ktoré sú vlastníkmi podielov spoločnej nehnuteľnosti. Členstvo v spoločenstve za trvania spoločenstva vzniká a zaniká prechodom alebo prevodom vlastníctva podielu spoločnej nehnuteľnosti, pričom nový vlastník podielu spoločnej nehnuteľnosti p r i s t ú p i k zmluve o založení do dvoch mesiacov od nadobudnutia tohto vlastníctva.
 12. Spoločenstvo vedie zoznam svojich členov, do ktorého sa zapisuje meno, priezvisko, dátum narodenia a trvalý pobyt fyzickej osoby, veľkosť vlastníckeho podielu spoločnej nehnuteľnosti alebo počet vlastníckych podielov a deň zápisu do zoznamu. Do zoznamu členov spoločenstva sa vyznačia všetky zmeny evidovaných skutočnosti, vrátane zmien v členstve spoločenstva. Člen spoločenstva má právo nahliadnuť do zoznamu a žiadať výpisy jeho zápisu do zoznamu. Predstavenstvo spoločenstva umožní každému, kto osvedčí právny záujem nahliadnuť do zoznamu. K nahliadnutiu môže dôjsť v kancelárii vo výbore spoločenstva.

TRETIA ČASŤ

Čl. 5.

Orgány spoločenstva

1. Orgánmi spoločenstva sú:

a/ Zhromaždenie
b/ Výbor
c/ Dozorná rada

2. Do orgánov spoločenstva môžu byť volení členovia spoločenstva starší ako 18 rokov. Členom dozornej rady môže byť nečlen spoločenstva. V prípade, že vlastníkom podielov spoločnej nehnuteľnosti je maloletý, zastupuje ho zákonný zástupca. Ak je vlastníkom podielov spoločnej nehnuteľnosti fyzická osoba ,ktorá je pozbavená alebo obmedzená v spôsobilosti na právne úkony, zástupcom je súdom ustanovený opatrovník.

3. Volebné obdobie do orgánov spoločenstva je 5-ročné.

Čl. 6

Zhromaždenie

a/ Je najvyšším orgánom spoločenstva a je tvorené všetkými spolupodieľnikmi, resp. ich splnomocnencami.

b/ Zhromaždenie zvoláva predseda spoločenstva najmenej jedenkrát ročne, spravidla v I. štvrťroku. Mimoriadne zasadnutie zhromaždenie je predseda povinný zvolať ,keď je potrebné rozhodnutie spadajúce do kompetencie Zhromaždenia, alebo ak o zvolanie požiadajú písomnou formou s udaním dôvodu spolupodielnici majúc aspoň1/3 všetkých hlasov, alebo dozorná rada spoločenstva. Miesto, deň, hodinu s programom zhromaždenia treba aspoň30 dní vopred zverejniť obvyklým spôsobom t.j. písomnou pozvánkou zaslanou členom spoločenstva, reláciou v obecnom rozhlase a zverejnením pozvánky na vývesnej tabuli a webovej stránke spoločenstva www.neporadza.sk.

c/ Zasadnutia zhromaždenia sa zúčastňujú skutoční majitelia spoločnej nehnuteľnosti alebo ich splnomocnenci.

d/ Na Zhromaždení hlasujú spolupodielníci zapísaní do zoznamu členov spoločenstva s uvedením počtu hlasov každého podielnika. Každý podielnik má jeden hlas na jeden podiel. Ak vzniknú zmeny v osobách podielnikov alebo podielov, zoznam k hlasovaniu treba v tomto smere upraviť.

e/ Podielnici vedení v zozname k hlasovaniu oprávnených vykonávajú svoje práva osobne, alebo prostredníctvom splnomocnencov. K platnosti splnomocenstva sa vyžaduje vlastnoručný podpis zmocniteľa, dátum a miesto vystavenia, identifikačné údaje splnomocnenca. Zhromaždenie je uznášania schopné ak sa ho zúčastnia členovia spoločenstva – vlastníci s nadpolovičnou väčšinou podielov spoločnej nehnuteľnosti.

f/ Zhromaždenie rozhoduje o prijatí uznesenia nadpolovičnou väčšinou všetkých hlasov počítaných podľa podielov.

g/ Voľby členov výboru a dozornej rady prebiehajú verejným, alebo tajným hlasovaním.

Kandidátku a prípravu písomnej agendy volieb zabezpečuje odstupujúci výbor. Priebeh volieb riadi volebná komisia, ktorá predkladá zhromaždeniu správu o výsledkoch volieb, kde sú menovite podľa počtu hlasov uvedení, zvolení členovia výboru a dozornej rady a náhradníci.

h/ Program Zhromaždenia pripraví výbor, na začiatku rokovania je možné jeho doplnenie, resp. zmena podľa pripomienok podielnikov. Predseda a výbor sú povinní postarať sa o to, aby veci patriace na prejednanie Zhromaždenia podľa programu boli riadne pripravené.

ch/ Proti uzneseniu Zhromaždenia možno podať sťažnosť do 15 dní, a to písomne alebo ústne do zápisnice. Sťažnosť sa prejedná na najbližšom zasadnutí výboru a o jej vybavení je povinný predseda do 30 dní podať sťažovateľovi písomnú informáciu. Sťažnosť sama o sebe nemá odkladný účinok.

i/ Zápisnice Zhromaždenia podpisujú overovatelia zápisnice schválení Zhromaždením, predseda a poverený člen výboru.

Čl. 7

Pôsobnosť Zhromaždenia

1. Zhromaždenie

a/ schvaľuje zmluvu o založení a jej zmeny a doplnky
b/ schvaľuje Stanovy vrátane ich zmien
c/ schvaľuje ročnú účtovnú uzávierku
d/ schvaľuje plány nákladov a výdavkov spoločenstva na príslušný rok
e/ schvaľuje plán hospodárenia v technických jednotkách na príslušný rok
f/ schvaľuje ročné odmeny voleným členom orgánov spoločenstva
g/rozhoduje o hospodárení spoločenstva a o nakladaní so spoločným majetkom spoločenstva
h/ rozhoduje o rozdelení zisku, prípadne spôsobe úhrady straty
i/ rozhoduje o vstupe spoločenstva do obchodnej spoločnosti alebo do družstva
j/ rozhoduje o zániku spoločenstva, jeho premenou alebo zrušením
k/ rieši sťažnosti proti členom orgánov spoločenstva a ich rozhodnutiam
l/ rieši spory medzi členmi spoločenstva, týkajúce sa ich práv a povinnosti vyplývajúcich z členstva v spoločenstve
n/ ukladá orgánom spoločenstva riešiť pripomienky, návrhy a podnety podané na Zhromaždení
o/ volí a odvoláva členov orgánov spoločenstva
p/ berie na vedomie správy o činnosti spoločenstva za hodnotiace obdobie
r/ rozhoduje o ďalších záležitostiach spoločenstva ak si rozhodovanie o nich vyhradilo

Čl. 8

Výbor

a/ Je štatutárnym orgánom spoločenstva

Je výkonný orgán spoločenstva, volený Zhromaždením v počte 7 členov vrátane predsedu

Za svoju činnosť zodpovedá Zhromaždeniu

b/ Zasadnutia výboru organizuje, riadi, vedie a zvoláva 1x mesačne, resp. podľa potreby predseda spoločenstva

c/ Uznesenia výboru sa prijímajú verejným hlasovaním. V prípade, ako o to požiadajú členovia výboru, hlasovanie môže byť tajné.

d/ K prijatiu uznesenia sa vyžaduje nadpolovičná väčšina všetkých členov výboru, pričom výbor je uznášania schopný prítomnosťou nadpolovičnej väčšiny všetkých jeho členov.

e/ Zabezpečuje včasnú informáciu pre členov spoločnej nehnuteľnosti ak vlastník podielu spoločnej nehnuteľnosti prevádza svoj podiel podľa § 9 ods. 7 zákona alebo ak fond prevádza podiel vo vlastníctve štátu podľa § 11 ods. 2 zákona, výbor to uvedie v programe zasadnutia zhromaždenia.

e/ Zo zasadnutia výboru sa vedú v osobitnej evidencii uznesenia a zápisnica, ktorá je k dispozícii členom výboru a predsedovi dozornej rady.

f/ Členovia výboru majú nárok na odmenu, ktorej výšku určí Zhromaždenie v samostatnom dokumente Zásady o nárokoch naturálnych a finančných pôžitkov členov,

Čl. 9

Pôsobnosť výboru

a/ Zo svojho stredu volí tajným, alebo verejným hlasovaním predsedu a jeho zástupcu.

b/ Riadi a zabezpečuje činnosť spoločenstva v období medzi Zhromaždeniami v rozsahu svojich kompetencii.

c/ Plní uznesenia Zhromaždenia

d/ Prejednáva správy členov výboru za predchádzajúce obdobie

e/ Výbor vedie zoznam podielnikov, ich podiely a počty hlasov a oboznamuje o týchto skutočnostiach Zhromaždenie

f/ Pripravuje a zabezpečuje program a priebeh Zhromaždenia a s tým súvisiace dokumenty a materiály.

g/ Rozdeľuje výsledok hospodárenia za príslušný rok v súlade s uznesením Zhromaždenia

h/ Dozerá, aby majetok podielnikov a spoločnosti bol riadne využívaný na dosiahnutie účelov spoločenstva.

ch/ V prípade splnomocnenia Zhromaždenia určuje zmeny doplnky k ročnému plánu hospodárenia.

i/ Posudzuje žiadosti o sponzorstvo a rozhoduje o výške poskytnutej čiastky na tieto účely.

Čl. 10

Predseda

a/ Koná za výbor navonok a vystupuje ako predseda spoločenstva. Riadi a organizuje bežnú činnosť spoločenstva. Na právny úkon výboru, na ktorý je predpísaná písomná forma a na účtovné bankové operácie je potrebný podpis predsedu a jedného člena výboru.

b/ Vedie rokovanie Zhromaždenia a výboru spoločenstva.

c/ Zastupuje spoločenstvo a jeho členov pred úradmi a súdmi, pri rokovaniach s orgánmi štátnej správy, samosprávy a ďalšími inštitúciami, fyzickými a právnickými osobami.

d/ Zvoláva Zhromaždenie, spolu s členmi výboru pripravuje jeho program a riadnu prípravu materiálov prejednávaných podľa programu.

e/ Plní rozhodnutia výboru proti uzneseniam Zhromaždenia ak sú v rozpore so zákonmi, týmito stanovami, programom starostlivosti o les alebo záujmami podielnikov.

f/ Stará sa o výkon rozhodnutí, ktoré nespadá do kompetencie Zhromaždenia ako aj o to aby nariadenia a príkazy úradov boli včas a riadne vykonané.

g/ Dozerá na riadny výkon zamestnancov spoločnosti. V prípade zanedbania si povinnosti nedodržania týchto stanov alebo iných právnych noriem, zavedie disciplinárne pokračovanie.

h/ Dozerá na hmotné prostriedky, kontroluje nakladanie s finančnými prostriedkami, účtami a kontroluje ostatné písomnosti.

ch/ Svojim podpisom overuje účtovné doklady, výkazy a písomnosti v súlade s čl.l0 písm. a stanov.

i/ Stará sa o to aby podielnici pri výkone svojich vlastníckych práv dodržiavali zákony, tieto stanovy a uznesenia orgánov spoločenstva.

j/ Do pôsobnosti predsedu patria všetky úkony vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov, o ktorých nerozhoduje výbor podľa čl.9 písm. i stanov.

k/ Predseda má vyhradený čas a miesto úradovania pre styk s podielnikmi.

Čl. 11

Dozorná rada

a/ Je 3 – členný kontrolný a dozorný orgán volený Zhromaždením. Za výkon svojej činnosti zodpovedá Zhromaždeniu. Členstvo v dozornej rade je nezlúčiteľné s členstvom vo výbore. Členmi dozornej rady môžu byť dvaja členovia spoločenstva a jedna iná fyzická osoba, ktorá nie je členom spoločenstva.

b/ Z členov si členovia dozornej rady zvolia svojho predsedu.

c/ Zasadnutia dozornej rady zvoláva jej predseda minimálne 1x polročne, resp. podľa potreby.

d/ Predseda dozornej rady má právo zúčastňovať sa na zasadnutiach výboru v termíne, ktoré mu bude oznámený. Za základe jeho požiadania sa prizývajú na výbor aj ostatní členovia dozornej rady.

e/ Predseda a členovia dozornej rady majú právo nahliadať do všetkých účtovných a ostatných dokladov, týkajúcich sa činnosti spoločenstva a vyžadovať od predsedu a členov výboru stanoviská a vysvetlenia k nim.

f/ O vykonaných kontrolách a revíziách písomne informuje výbor spoločenstva a správu predkladá Zhromaždeniu s návrhom na odstránenie zistených nedostatkov.

g/ Dozorná rada má právo zvolávať Zhromaždenie spoločenstva ak dochádza, alebo už došlo k bezdôvodnému zníženiu majetku spoločenstva.

h/ Členovia dozornej rady majú nárok na odmenu, ktorej výšku určí Zhromaždenie v samostatnom dokumente Zásady o nárokoch naturálnych a finančných pôžitkov členov a funkcionárov pozemkového spoločenstva Bošianska Neporadza.

Čl. 12

Práva a povinnosti členov spoločenstva

1. Každý člen má právo:

a/zúčastňovať sa zasadnutí Zhromaždení s hlasovacím právom
b/voliť a byť volený do orgánov spoločenstva
c/podávať návrhy, požiadavky, podnety a sťažnosti
d/byť informovaný o činnosti spoločenstva a zúčastňovať sa na všetkých jeho aktivitách

2. Každý člen spoločenstva je povinný:

a/vykonávať činnosť na dosiahnutie účelu spoločenstva a zdržať sa konania, ktoré by tomuto účelu odporovalo
b/ aktívne sa zúčastňovať na činnosti spoločenstva
c/oboznámiť sa s obsahom stanov spoločenstva a dodržiavať ich
d/zúčastňovať sa zasadnutí Zhromaždenia a plniť jeho uznesenia
e/ prispievať k zveľaďovaniu a ochrane lesov a majetku spoločenstva
f/ zodpovedať za škodu spôsobenú spoločenstvu
g/ ručiť za záväzky spoločenstva podľa veľkosti svojich podielov spoločnej nehnuteľnosti a podľa veľkosti svojich podielov na spoločnom majetku

ŠTVRTÁ ČASŤ

Čl. 13

Zrušenie, premena, zánik spoločenstva

1. Spoločenstvo sa zrušuje:

a/ ak sa výlučným vlastníkom všetkých podielov spoločnej nehnuteľnosti stane jeden člen spoločenstva
b/ premenou spoločenstva na obchodnú spoločnosť alebo na družstvo
c/ dňom uvedeným v rozhodnutí súdu o zrušení spoločenstva
d/ vyhlásením konkurzu
e/ rozhodnutím Zhromaždenia

PIATA  ČASŤ

Záverečné ustanovenie

1. Tieto stanovy boli schválené na riadnom Zhromaždení spoločenstva dňa:
V Neporadzi dňa:

 

PDF verziu návrhu stanov môžete stiahnuť tu:  Stanovy.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *