Pozvánka na ustanovujúcu schôdzu Pozemkového spoločenstva Bošianska Neporadza

P o z v á n k a

Pozývame Vás na ustanovujúcu schôdzu Urbárskeho pozemkového spoločenstva Bošianska Neporadza- súkromné pozemkové spoločenstvo Kamenná, ktorá sa bude konať dňa 8.2.2014 (sobota) o 14,00 hod. v kultúrnom dome v Neporadzi. Prezentácia členov sa uskutoční v kultúrnom dome v Neporadzi v čase od 13,30 hod. do 14,00 hod.

Program Urbárskeho pozemkového spoločenstva so začiatkom o 14,00 hod.

1. Otvorenie a kontrola uznášaniaschopnosti
2. Voľba orgánov ustanovujúcej schôdze spoločenstva
3. Plnenie úloh z predchádzajúceho obdobia
4. Schválenie Zakladateľskej zmluvy o pozemkovom spoločenstve
5. Voľba členov orgánov spoločenstva
6. Diskusia
7. Schválenie stanov spoločenstva
8. Vyhlásenie výsledku volieb
9. Návrh na uznesenie
10. Záver

Návrh Zakladateľskej zmluvy o založení a Stanov pozemkového spoločenstva nájdete na webovej stránke: www.neporadza.sk a na úradnej tabuli obce Neporadza.

 

Nakoľko sa jedná o povinné schválenie zakladacej zmluvy a stanov, ako aj rozdelenie doterajších výsledkov hospodárenia podľa nových predpisov, Vaša účasť je bezpodmienečne nutná, nakoľko pri nedostatočnej účasti členov, bude ohrozená ďalšia činnosť poz. spol. včetne výplaty podielov na výsledkoch hospodárenia.

V prípade, že sa člen nemôže zúčastniť ustanovujúcej schôdze, nech splnomocní člena poz. spol. zastupovaním.

 

Pozvánka spolu so vzorom splnomocnenia na stiahnutie vo forméte PDF: Pozvánka